nie: 10:00 - 20:00; Najbliższa niedziela (21.07): niehandlowa en

Polityka Prywatności

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), Atrium Poland Real Estate Management sp. z o.o. („ATRIUM”) informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

Jeśli ma Pani/Pan pytania odnośnie sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez ATRIUM, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt z ATRIUM na adres ul. Ostrobramska 75C, 04 – 175 Warszawa bądź z inspektorem danych osobowych drogą elektroniczną, na adres: dpo-pl@aere.com lub pisemnie na adres ul. Ostrobramska 75C, 04 – 175 Warszawa.

 

1. Wskazanie administratora
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ATRIUM.

 

2. Cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz podstawa prawna ich przetwarzania

a) Pana/Pani dane osobowe podane w związku ze złożeniem zamówienia usługi newsletter będą przetwarzane w celu świadczenia Pani/Panu usługi newsletter obejmującej otrzymywanie na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail periodycznej informacji o nowościach, zmianach, wydarzeniach i promocjach w danym centrum handlowym („Newsletter”); dane te są niezbędne do przesłania na wskazany adres e-mail Newslettera oraz personalizacji jego treści (art. 6 ust. 1 lit b RODO);

b) O ile uczestniczy Pan/Pani w wydarzeniach organizowanych przez Atrium lub partnerów Atrium na zasadach osobno wskazanych w regulaminach tych wydarzeń („Wydarzenie”) Atrium przetwarza również inne dane osobowe w podane przez Panią/Pana w trakcie zgłoszenia lub potwierdzenia udziału w Wydarzeniu, w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Wydarzenia tj. w prawnie uzasadnionym interesie ATRIUM (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

c) W niektórych sytuacjach jest lub może okazać się konieczne przetwarzanie Pani/Pana danych dla celów innych niż wskazanych wyżej, a niezbędnych z uwagi na realizację prawnie uzasadnionych interesów ATRIUM (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w szczególności w celu:

• marketingu bezpośredniego, a w szczególności informowanie o promocjach i ofertach, wydarzeniach i konkursach w centrach handlowych ATRIUM i jego partnerów handlowych;
• rozpatrywania skarg i reklamacji oraz prowadzenia z Panią/Panem korespondencji, także w związku z udziałem w Wydarzeniu;
• związanym z dochodzeniem i obroną przed ewentualnymi roszczeniami;
• archiwizacyjnym i rozliczalności wymaganej przepisami RODO.

d) W innych przypadkach, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 

3. Obowiązek podania danych osobowych do ATRIUM
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że dane osobowe obejmujące adres e-mail, oraz imię są niezbędne do świadczenia usługi Newsletter lub personalizacji jej treści, odpowiednio dane dotyczące Wydarzenia są niezbędne Pani/Pana udziału w Wydarzeniu. W zakresie pozostałych celów wymienionych w pkt. 2 b), może podanie danych może być niezbędne do realizacji celów wynikających z ww. prawnie uzasadnionych interesów ATRIUM. Brak podania przez Panią/Pana wszystkich wymaganych danych osobowych może stanowić, w zależności od okoliczności, utrudnienie lub przeszkodę do Pani/Pana udziału w Wydarzeniu.
W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

4. Odbiorcy danych osobowych
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w pkt. 2 Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:
a) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa;

b) podmiotom powiązanym z ATRIUM przy realizacji obowiązków raportowych i sprawozdawczych;

c) podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do organizacji Wydarzenia, w tym partnerom ATRIUM oraz innym sponsorom Wydarzenia;

d) podmiotom wspierającym ATRIUM w jego procesach biznesowych, w tym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na rzecz ATRIUM (tzw. procesorzy danych).

 

5. Okresy przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 2 celów tj. w zakresie korzystania z usługi Newsletter, przez okres do czasu zakończenia korzystania przez Pana/Panią z usługi Newsletter, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji przez ATRIUM uzasadnionego interesu administratora danych w zakresie określonym w pkt 2 powyżej, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych -do czasu wycofania tej zgody.

 

6. Zautomatyzowane przetwarzanie danych i profilowanie
Profilowanie należy rozumieć jako dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na ich wykorzystaniu do oceny niektórych cech osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem Pani/Pana, w tym do profilowania, które może wywołać wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpłynąć. W celach marketingowych i analitycznych, o których mowa pkt. 2. ppkt. b), Pani/Pana dane osobowe (m.in. dane o zapisach na konkretny newsletter danego centrum handlowego, uczestnictwie w konkretnym Wydarzeniu i szczegółach tego uczestnictwa) mogą być wykorzystywane do profilowania w celu dostosowywania świadczonych przez ATRIUM usług do preferencji użytkowników centrum handlowego ATRIUM (profilowanie to nie jest podstawą decyzji, która mogłaby wywołać wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób mogłaby istotnie na Panią/Pana wpłynąć).

 

7. Prawa osoby, której dane dotyczą
ATRIUM pragnie zapewnić Panią/Pana, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane przez ATRIUM przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku z tym, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – w przypadku, gdy: (i) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane, (ii) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, (iii) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, (iv) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, (v) dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa, (vi) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: (i) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, (ii) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, (iii) administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, (iv) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadku, gdy: (i) przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę, oraz (ii) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, gdy (i) zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, a przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu ATRIUM, o którym mowa w pkt 2 powyżej; lub (ii) dane są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego.

 

8. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W zakresie, w jakim udzieliła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez ATRIUM Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

 

10. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

ATRIUM w uzasadnionych i koniecznych z uwagi na okoliczności przypadkach, może udostępnić Pani/Pana dane osobowe podmiotom mającym siedzibę poza EOG, tj. do Jersey.
Przekazanie danych do Jersey nastąpi na podstawie Decyzji Komisji z dnia 8 maja 2008 r. na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie właściwej ochrony danych osobowych na Jersey. Przekazując dane ATRIUM zapewni właściwe standardy ochrony Pani/Pana danych osobowych.
Ma Pani/Pan prawo do uzyskania kopii tych danych za pośrednictwem ATRIUM.